வையத்து வாழ்வீர்காள்! நாமும் நம்பாவைக்குச்
செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ பாற்கடலுள்
பையத் துயின்ற பரமனடி பாடி
நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி
மையிட்டு எழுதோம் மலரிட்டு நாம்முடியோம்
செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளைச் சென்றோதோம்
ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கைகாட்டி
உய்யுமா றெண்ணி உகந்தேலோர் எம்பாவாய்

2tp

People of this world who have lived, are living and will live in the place where our Lord had taken his avatar, hear out the rules of the vow .
Let us sing praises about Lord narayanan who is in his yoga nidra (state of samadhi) in thiruppaarkadal(ocean).
Let us not have ghee or milk or anyting that triggers our taste buds
Let us not wear kajal or flowers or anything that triggers the desires of bodily pleasures
Let us not do anything immoral or unethical as prescribed by elders
Let us not back bite about anyone during this period
Let us do as much charity as possible.
Let bygones be bygones. Let us not waste the remaining days of our lives
Let us undertake this vow to reach higher spiritual progression

P.S. It is out of love for Krishna that i have attempted this translation. A million apologies to all the scholars and the learned if i have committed any mistake(s) .

Pic Courtesy: http://www.radhekrishnasatsangam.com/

Translation Reference https://drive.google.com/file/d/0B7T0zBCVuV7camY4VWVjeFJDdXM/view?pli=1

Advertisements

One thought on “Andal Thiruppavai: 2.வையத்து வாழ்வீர்காள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s